Korzyści z mediacji

 • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

 • W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika kancelarii mediacyjnej lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

 

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

 • Mediacja to efektywna metoda rozwiązywania sporów, przed wszystkim z uwagi na oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
 • Mediator wspomaga prowadzenie dyskusji i negocjacji tak, by umożliwić uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie sporu.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 • Mediacja pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czy w roli powoda czy pozwanego.
 • Mediacja koncentruje się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron i zazwyczaj prowadzi do sytuacji obopólnej wygranej.
 • Mediacja pozwala wypracować  stosunkowo szybkie i ostateczne kompromisowe rozwiązanie  a strony w dużym stopniu stosują się do powziętych ustaleń z uwagi na to, że same uzgodniły te ustalenia.
 • W mediacji strony świadomie wypracowują formę ugody, co w konsekwencji przynosi wymierne korzyści biznesowe i społeczne obu stronom.
 • Dbasz o renomę swojej firmy – mediacja ma charakter poufny  a strony są zobowiązane do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich poruszanych kwestii. Wiedza pozyskana przez strony w drodze mediacji nie może być użyta w ewentualnym postępowaniu sądowym.
 • Mediacja jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego.